Ratchathani University

บริการของเรา

  • จัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ
  • ทำวิจัยร่วมกับชุมชนเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
  • ให้คำปรึกษาด้านความรู้ทางวิชาการ

โครงการเติมเต็ม ....

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 045-319-900 ต่อ 124, โทรสาร : 045-319-911

ข่าวสารและกิจกรรมของเรา

จำนวน 24 หัวข้อ ≡

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อเรียนรู้และโครงการอบรม Online

จำนวน 0 หัวข้อ ≡

ศูนย์บริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานี

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 045-319-900

อัลบั้มภาพกิจกรรม พร้อมความสุข ที่ยั้งยืนอยู่ในแกลลอรี่ของเรา

เปิดอัลบั้ม